ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 3 ฉบับที 1 (2564): วารสารธรรมวิชญ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 | มกราคม - ธันวาคม | 2564

วารสารธรรมวิชญ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 | มกราคม - ธันวาคม | 2564

เผยแพร่แล้ว: 2022-02-11

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารธรรมวิชญ์ (Journal of Dhammawit)  เป็นวารสารวิชาการราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา พุทธศาสตรศึกษา พุทธปรัชญา  สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๒ ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์

          บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารธรรมวิชญ์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารธรรมวิชญ์ (Journal of Dhammawit)  อย่างเคร่งครัดรวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารธรรมวิชญ์ กำหนด

          ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารธรรมวิชญ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารธรรมวิชญ์