ทีมบรรณาธิการ

๏ บรรณาธิการบริหาร

ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์                                   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ : 062-446-3982  Email : phisit.kot@mcu.ac.th

 ๏ ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์    

ดร.จันทรัศม์ ตาปูลิง

พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ (ธรรมวัฒน์ศิริ)                                 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ : 096-298-9554  Email : athiwat.tham@mcu.ac.th

๏ หัวหน้ากองบรรณาธิการ

พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ (ธรรมวัฒน์ศิริ)                                 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ : 096-298-9554  Email : athiwat.tham@mcu.ac.th

 

๏ กองบรรณาธิการ

พระสัญชัย ญาณวีโร 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และปรัชญา                                 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เบอร์โทรศัพท์ : 080-500-5252  Email : chadej9@gmail.com

รศ.ดร. ฉลองเดช คูภานุมาต 

ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ : 080-500-5252   Email: chadej9@gmail.com

รศ. ลิปิกร มาแก้ว                   

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตล้านนา

เบอร์โทรศัพท์ : 081-992-4139  Email : lipikornart@gmail.com

ผศ.ดร. ตระกูล ชำนาญ                                 

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เบอร์โทรศัพท์ : 0895589551   Email : dtk.chamnan@hotmail.com

ผศ.ดร. โผน นามณี                                       

สาขาวิชาพุทธศาสนา และปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เบอร์โทรศัพท์ : 084-740-5452   Email :  phoonamanee@outlook.com

ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง                              

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ : 090-326-0007   Email : somwang.k@cmu.ac.th

ผศ.ดร. สัญญา สะสอง                                  

ภาควิชาสังคม และวัฒนธรรมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ : 081-4721919  Email : sanyasasong@outlook.com

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง                         

สาขาวิชาสังคมวิทยา (สังคม และพระพุทธศาสนา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรศัพท์ : 0858661441  Email : Khun_Jedrin@hotmail.com

ดร.ส่งเสริม แสงทอง                                     

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ : 062-446-3982  Email : songserm.sea@mcu.ac.th

ดร. พัลลภ หารุคำจา                

นักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เบอร์โทรศัพท์ : 0626981218  Email : palob19@hotmail.com