ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 3 ฉบับที 2 (2562): วารสารธาตุพนมปริทรรศน์
วารสารธาตุพนมปริทรรศน์
เผยแพร่แล้ว: 2019-12-29

ฉบับเต็ม

Articles

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารธาตุพนมปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ด้านพุทธศาสนา ปรัชญา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

          2. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านพุทธศาสตร์ ครุศาสตร์  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความวิจัย บทความวิชาการ จากการนำเสนอการประชุมวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา

          ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

           บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารธาตุพนมปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารธาตุพนมปริทรรศน์  (Journal of That Phanom Review)  อย่างเคร่งครัดรวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารธาตุพนมปริทรรศน์กำหนด

           ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารธาตุพนมปริทรรศน์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารธาตุพนมปริทรรศน์

กำหนดออกเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 ธันวาคม)