กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที 2 (2562): วารสารธาตุพนมปริทรรศน์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF