วารสารธาตุพนมปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 33 หมู่ 9 ถนนบายพาส ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 โทร. 042 532 106

ผู้ดูแลหลักวารสาร

พระครูสิริเจติยานุกิจ , ผศ. ดร.
บรรณาธิการวารสารธาตุพนมปริทรรศน์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
โทรศัพท์ 061 145 0592

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายมาวิน โทแก้ว
โทรศัพท์ 0821468664