ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส,รศ.ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูพิพิธสุตาทร,ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พระมหาสนอง  ปจฺโจปการี, ผศ. ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พระมหาพรชัย  สิริวโร,ผศ.ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสมุห์อดิเรก  อาทิจฺจพโล, ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ศ (พิเศษ).รท.ดร. บรรจบ  บรรณรุจิ    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศ.ดร.สมภาร  พรมทา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ศตพล  ใจสบาย    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ดร.บูรกรณ์  บริบูรณ์    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ดร. ส่งเสริม  แสงทอง    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ผศ.ปรีชา  บุญทวี    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

พระมหาวิเศษ  ปญฺญาวชิโร,รศ.ดร.    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ,ดร.    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ศ.ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.พงศ์เดช  ไชยคุตร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ไพโรจน์  บัวสุข    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ชนินทร์  วสีนนท์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ดร.หอมหวล  บัวระภา    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ภัทรชัย  อุทาพันธ์    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ผศ.ดร.เด่นติศักดิ์  ดวกจันทร์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

ผศ.ดร.รัตนา  จันทร์เทาว์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ทินวัฒน์  สร้อยกุดเรือ    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.วิรัตน์  วงศ์ภินันท์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.เฉลิมเกียรติ  มินา    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ชัชวาลย์  ชิงชัย    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผศ.รัฐพล  ฤทธิธรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดร.เตชทัช  คลายโศกก์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์    มหาวิทยาลัยนครพนม