ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

1. พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร.                           

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่

๒. พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ, ดร.                        

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

3. พระครูปลัดมารุต  วรมงฺคโล,รศ.ดร.           

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4. พระครูภาสนนทกิตติ์,ผศ.ดร.                     

รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5. รศ. ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง                  

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

6. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์                                    

สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

7. ผศ.ดร.พรทิพย์  วรรณวิโรจน์                    

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

8. รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก                              

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

9. ผศ.ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ                        

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

10. ผศ.ดร.ชวาล คูร์พิพัฒน์                          

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

11. รศ.ดร.สุพรต  บุญอ่อน                          

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

12. รศ.ฉวีวรรณ  สุวรรณาภา                       

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

13. ผศ.ดร.ธนู  ทองศรี                                

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาขอนแก่น

14. ผศ.ดร.อาเดช  อุปนันท์                         

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

15. ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์                          

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหาร สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

16. พระมหาบุญสุข  สุทธิญาโณ,ผศ.             

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

17. พระสมพงษ์ ณฏฺฐิโก                              

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

18. สริญญา  มารศรี                                   

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

19. กิตติศักดิ์  ณ สงขลา                             

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

1. รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข                           

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. รศ.สมโชติ อ๋องสกุล                                 

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. รศ. ดร. สัญญา  สะสอง                  

ภาควิชาสังคม และวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. รศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง                   

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. รศ. ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต                     

ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. รศ. ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี                          

ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. รศ.ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน                        

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร

8. รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร                                  

ภาควิชาการศึกษา รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. รศ. ลิปิกร มาแก้ว                                   

สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม   ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

10. ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง                   

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11. ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม                          

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

12. ผศ.ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์                           

นายกสมาคมจิตวิทยาแนะแนวแห่งประเทศไทย

13. ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร                        

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14. ผศ.ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร                        

ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15. ผศ.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย                     

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

16. ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ                        

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17. ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์                         

รองคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18. ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์                    

รองคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

19. ผศ.ดร.วชิรา เครือคำอ้าย                              

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน. คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20. ผศ.ดร.พงษ์เอก สุขใส                  

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร