ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการวารสารบริหาร (Executive Editor)

พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์, ผศ. ดร.  

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant editor)

รศ.ดร. วรวิทย์ นิเทศศิลป์

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่

หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Chief Editor)

ผศ.ดร. ประทีป พืชทองหลาง                        

สาขาวิชาสังคมวิทยา (สังคม และพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

1. พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ                          

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่

2. พระสุวรรณ สุเมธปุญโญ                          

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย

3. รศ. ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต                     

ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. รศ. ดร.สัญญา สะสอง                             

 ภาควิชาสังคม และวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. รศ. ลิปิกร มาแก้ว                                     

สาขา ศิลปกรรม คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

6. ดร.อุเทน ลาพิง                                         

สาขาวิชาพุทธศาสนา และปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

7. ดร. ปาริชาติ เภสัชชา                              

ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ จังหวัดเชียงใหม่

8. ดร. เดโช ปลื้มใจ                                     

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

9. ดร.ศรีสกุล  ชัยเวียง                                

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

10. รุ่งทิพย์  กล้าหาญ                                

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

11. ณัฐพรหมเสน  ลึกสิงห์แก้ว                    

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

12. ไพศาล  ศรีวิชัย                                   

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

13. ณทิพรดา ไชยศิลป์                               

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย