วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก และรับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย หรือบทความวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

          1) ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์ทางการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรและการสอน ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา การสอนภาษาไทย การศึกษาคณิตศาสตร์ การศึกษาวิทยาศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี และการสอนภาษาต่างประเทศ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ศึกษา

          2) การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ได้แก่ พัฒนศึกษา บริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา อุดมศึกษา ธุรกิจและอาชีวศึกษา วิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติและสารสนเทศการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สื่อทางการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษานอกระบบโรงเรียน

          3) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไปและเป็นสื่อกลางในการ นําเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการ เผยแพร่ผลงานวิจัย

3. เพื่อเป็นแหล่งหรือสื่อกลางให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจได้นําบทความ ทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการมาตีพิมพ์

4. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเพื่อการ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยในทุกสาขาวิชา

ประเภทของบทความ (Type of Article)

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) และบทวิจารณ์หนังสือ (ฺBook Review)

 กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

การเผยแพร่ :

  1. บทความได้เผยแพร่ในเวปไซต์ของวารสารครุศาสตร์ มจร เชียงใหม่
  2. บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  3. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตาราง ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปและไม่มีส่วน เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
  4. บทความต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ วารสารฉบับอื่นหากตรวจสอบพบว่ามีการซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
  5. บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่ามีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิงหรือ ทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน หากตรวจสอบพบถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียง ผู้เดียว
  6. บทความวิจัยใดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสัตว์ทดลองกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ รับพิจารณาเฉพาะงานวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

 กําหนดออก :

วารสารครุศาสตร์ มจร เชียงใหม่ พิมพ์ออกเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม