มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
053 - 278967, 053 - 270451 ต่อ 311
Email : athiwat.tham@mcu.ac.th https://firstojs.com/index.php/JEM/
ISSN :2822-1524 (Online)

ผู้ดูแลหลักวารสาร

พระครูธรรมธร ชัยวิชิต ชยาภินนฺโท, ผศ. ดร.
บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0619961978

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

พระวิทวัส โกฎิฉกรรจ์
โทรศัพท์ 0956750250