ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 10 ฉบับที 1 (2564): วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

Nakhon Lampang Buddhist Colle's Journal.

ปีที่  10 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2564)

Vol. 10   No.  1 (January - April)

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN : 2350-9953 (Print)
ISSN : 2672-9830 (Online)
 

Indexed in tci

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0861050229

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เลขที่ 662 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์/โทรสาร 0 5420 9454-5

อิเมล์: journal_mcu_lp@hotmail.com