ข่าวประกาศ

ประกาศ!!!  ย้ายเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

2020-06-19

ประกาศ!!!    บทความที่ ส่งเข้าในระบบวารสารในเดือน มิถุนายนเป็นต้นไป จะถูกย้ายไปดำเนินการในระบบวารสารออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โปรดสมัครและส่งบทความได้ที่  http://ojs.mcu.ac.th/index.php/lampang   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0861050229

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เลขที่ 662 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์/โทรสาร 0 5420 9454-5

อิเมล์: journal_mcu_lp@hotmail.com

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ประกาศ!!!  ย้ายเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที 2 (2563): วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เผยแพร่แล้ว: 2020-08-31

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN : 2350-9953 (Print)
ISSN : 2672-9830 (Online)
 

Indexed in tci

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0861050229

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เลขที่ 662 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์/โทรสาร 0 5420 9454-5

อิเมล์: journal_mcu_lp@hotmail.com