ข้อมูลส่วนตัว
คุณต้องการลงทะเบียนกับวารสารใดในเว็บไซต์นี้?
 • วารสารธรรมสาสน์
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • การขับเคลื่อนนวัตกรรมทางพุทธศาสตร์ล้านนาสู่สากลด้วยยุทธศาสตร์ SOFT POWER
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • English and Linguistics Journal
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • วารสารโลกและชีวิต
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • วารสารโลกทัศน์
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • วารสารศาสตร์การสอน (Journal of Teaching Science)
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • วารสารชีวิตงาม
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • วารสารประทีปแห่งเอเชีย
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • วารสารมหานที
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • วารสารปัญญาปฏิบัติ
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรมสังคม
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • วารสารสุจิปุลิ
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • วารสารการพัฒนาทรัพยากรและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • วารสารพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • วารสารธาตุพนมปริทรรศน์
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • วารสารธรรมวิชญ์ (การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ)
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • วารสารวิจัยพุทธศาสตร์
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
 • Buddhism and Social Responsibility in the New Normal (BUSRIN) (Lanna Journal of Buddhist Studies and Cultures)
  ร้องขอตำแหน่งต่อไปนี้
หากท่านต้องการเป็นผู้ประเมิน (Reviewer) ของวารสาร โปรดป้อนสาขาความเชี่ยวชาญของท่าน