ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที 2 (2563): วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

Nakhon Lampang Buddhist Colle's Journal

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 )

Vol. 9 No. 2 ( July - August 2563 )

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-31

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN : 2350-9953 (Print)
ISSN : 2672-9830 (Online)
 

Indexed in tci

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0861050229

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เลขที่ 662 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์/โทรสาร 0 5420 9454-5

อิเมล์: journal_mcu_lp@hotmail.com