ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที 3 (2563): วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

Nakhon Lampang Buddhist Coll's Journal.

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2563)

Vol. 9 No. 3 (September-December)

เผยแพร่แล้ว: 2021-01-02

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN : 2350-9953 (Print)
ISSN : 2672-9830 (Online)
 

Indexed in tci

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0861050229

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เลขที่ 662 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์/โทรสาร 0 5420 9454-5

อิเมล์: journal_mcu_lp@hotmail.com