คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ท่านต้องการที่จะส่งบทความมายังการประชุมวิชาการนี้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบหน้า เกี่ยวกับวารสาร สำหรับนโยบายของบทต่างๆของวารสารที่รับตีพิมพ์ รวมถึง คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง ผู้แต่งจะต้อง ลงทะเบียน เป็นผู้แต่ง (Author) ของวารสารนี้ก่อนเพื่อให้สามารถมีสิทธิ์ในการส่งบทความ หรือหากท่านได้เคยลงทะเบียนเป็นผู้แต่งของวารสารนี้แล้วสามารถ เข้าสู่ระบบ และเริ่มต้นกระบวนการส่งบทความได้ทันที กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิกวารสารนี้ แต่เป็นสมาชิกวารสารอื่นในระบบ ThaiJo ท่านสามารถ เข้าสู่ระบบ หลังจากนั้น เลือก ข้อมูลส่วนตัว (Profile) บริเวณด้านบนขวา และ เลือกตำแหน่งผู้แต่งในแท็บ Role และบันทึก ท่านจะได้รับสิทธิ์ในตำแหน่งผู้แต่งของวารสารนี้เช่นกัน

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในการประชุมสัมมนาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวการประชุมสัมมนาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประชุมสัมมนา

           ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในการประชุมสัมมนาถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการการประชุมสัมมนารวมทั้งผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัยไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง

การจัดเตรียมบทความ บทความวิจัย

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย คลิก

รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ คลิก

ต้องเป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเชิงอรรถเท่านั้น การอ้างอิงในเนื้อเรื่องใช้ระบบ APA 7th edition

• อัตราค่าลงทะเบียน

- นำเสนอผลงานบุคคลภายนอก-

 >>บทความภาษาอังกฤษ 1,500 บาท/ผลงาน

>>บทความภาษาไทย 1,000 บาท/ผลงาน

- นำเสนอผลงานบุคคลภายใน-

 >>บทความภาษาอังกฤษ 1,000 บาท/ผลงาน

>>บทความภาษาไทย 1,000 บาท/ผลงาน

>>บทความภาษาไทย 500 บาท/ผลงาน (ไม่นำเสนอ)

ชำระเมื่อบทความได้ผ่านกระบวนการของวารสารจนถึงขั้นตอนรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ (Accept Submission) 
ผ่าน บัญชี ธนาคารกรุงไทย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เลขที่ 540-1-10411-1

พร้อมส่งหลักฐ่านการชำระเงินมาที่ e-mail: lanna.ac62@gmail.com

 

 กระบวนการพิจารณา 

  1. บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 หรือ 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double-blind peer review) และต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ให้แก้ไขบทความตามความเหมาะสม
  2. บทความ ข้อความ ภายประกอบและตารางที่ลงพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่ผู้เดียว
  3. บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ําซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
  4. บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิงหรือทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบจะเป็นพระคุณยิ่ง
  5. บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่ส่งคืน

 

สิทธิของบรรณาธิการ

ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของการประชุมสัมมนา หรือไม่ผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญเมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสาร ลิ้งค์ฉบับที่นำบทความลงตีพิมพ์ พร้อมกับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในการประชุมสัมมนา