ผู้ดูแลหลักวารสาร

ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา