การวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในเพลงของเทย์เลอร์สวิฟต์

  • วารุณี ใจแก้ว วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พระพชรพงศ์ แผ่นทอง วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ภราดร สุขพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  • วิภาพร สุรินทร์ธรรม วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • จันทนี กันโฑ วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คำสำคัญ: โวหารภาพพจน์, เทยเลอร์ สวิฟต์, อุปมา, อุปลักษณ์ และ อติพจน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้โวหารภาพพจน์ในเพลงของเทยเลอร์ สวิฟต์มุ่งเน้นการวิเคราะห์การใช้โวหารภาพพจน์ในเพลงของเทยเลอร์ สวิฟต์ เพื่อเข้าใจรูปแบบและลักษณะการใช้ภาษาในเพลงของเธอ โดยการกำหนดขอบเขตของการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากแอพลิเคชั่น Youtube ในช่อง Taylor Swift จำนวน 15 เพลง

ผลการวิจัยพบว่าโวหารภาพพจน์ที่เจอมากที่สุดในเพลงของเทยเลอร์ สวิฟต์ คือ Hyperbole ซึ่งเป็นการใช้ภาษาเพื่อเสริมความเข้มข้นและสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในเพลงของเธอ นอกจากนี้ยังพบว่าโวหารภาพพจน์อื่นๆ เช่น Simile, Metaphor, Allusion, Metonymy, และ Paradox ก็ถูกใช้อย่างสม่ำเสมอในเพลงของเธอ เป็นการสร้างความสนใจและความหลากหลายในเนื้อหาของเพลง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ใช้เป็นอ้างอิงโดยชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างการวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงและโวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงของ Taylor Swift ทั้งหมด โดยสรุปแล้ว งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นได้ว่าเทยเลอร์ สวิฟต์ใช้โวหารภาพพจน์อย่างหลากหลายเพื่อสื่อความหมาย อารมณ์ และความรู้สึกในเพลงของเธอ ช่วยเพิ่มเติมเนื้อหาและนำเสนอประเด็นในเพลงอย่างน่าสนใจ

บรรณานุกรม

Daniel J. Levitin, The use of Fingurative Language in popular music, (New York: Penguin Random House LLC, 2018), p. 7-9.
EF Education First, The world’s largest ranking of countries and regions by English skills, [online], https://www.ef.co.th/epi/ [16 September 2023].
Englishclub. Learn English with music, [online], https://www. englishclub.com/efl/articles/learn-english-with-music/ [16 September 2023].
แอนดรูว์ กลาส, 4 อุปสรรคเรียนรู้ภาษาเด็กไทยต้องแก้ตั้งแต่ “สอนจนถึงสอบ”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:https://www.britishcouncil.or.th/about/press/ [๑๖ กันยายน ๒๕๖๖].
เผยแพร่แล้ว
2024-05-29