วารสาร

 • วารสารธรรมสาส์น

  เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนากับปรัชญา พุทธศาสนากับคัมภีร์ใบลาน พระพุทธศาสนากับศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรมท้องถิ่น บทความตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ 1) บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่นำเสนอการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับด้านพระพุทธศาสนากับปรัชญา พุทธศาสนากับคัมภีร์ใบลาน พระพุทธศาสนากับศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรมท้องถิ่น 2) บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่ 3) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เป็นบทความในลักษณะวิจารณ์หรืออธิบายเหตุผลสนับสนุนในประเด็นที่เห็นด้วย และ มีความเห็นแตกต่างในมุมมองวิชาการ

 • การขับเคลื่อนนวัตกรรมทางพุทธศาสตร์ล้านนาสู่สากลด้วยยุทธศาสตร์ SOFT POWER

  ประชุมสัมมนาทางวิชาระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2567


 • วารสารโลกและชีวิต

  เผยแพร่ และ ตีพิมพ์ บทความวิจัย วิชาการ สาขาปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

 • วารสารโลกทัศน์

  เผยแพร่ ตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ สาขาปรัชญา ศาสนา มุนษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • วารสารศาสตร์การสอน (Journal of Teaching Science)

  วัตถุประสงค์


  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก และรับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย หรือบทความวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้


            1) ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์ทางการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรและการสอน ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา การสอนภาษาไทย การศึกษาคณิตศาสตร์ การศึกษาวิทยาศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี และการสอนภาษาต่างประเทศ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ศึกษา


            2) การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ได้แก่ พัฒนศึกษา บริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา อุดมศึกษา ธุรกิจและอาชีวศึกษา วิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติและสารสนเทศการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สื่อทางการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษานอกระบบโรงเรียน


            3) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


  2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไปและเป็นสื่อกลางในการ นําเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการ เผยแพร่ผลงานวิจัย


  3. เพื่อเป็นแหล่งหรือสื่อกลางให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจได้นําบทความ ทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการมาตีพิมพ์


  4. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเพื่อการ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยในทุกสาขาวิชา

 • วารสารชีวิตงาม

  วารสารชีวิตงาม (Journal of Beautiful Life) เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรูปแบบผลงานทางวิชาการ

 • วารสารประทีปแห่งเอเชีย

  วารสารประทีปแห่งเอเชีย (The Light of  Asia Journal) เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบผลงานทางวิชาการ 4 ประเภท

 • วารสารมหานที

  วารสารมหานที (The Ocean of Wisdom Journal) เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบผลงานทางวิชาการ 4 ประเภท

 • วารสารปัญญาปฏิบัติ

  วารสารปัญญาปฏิบัติ (Journal of Practical  Wisdom) เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบผลงานทางวิชาการ 4 ประเภท

 • วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรมสังคม

  วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรมสังคม (Journal of  Business and Social Innovation) เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบผลงานทางวิชาการ 4 ประเภท

 • วารสารสุจิปุลิ

  วารสารสุจิปุลิ (Journal of SUJIPULI) เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบผลงานทางวิชาการ 4 ประเภท

 • วารสารการพัฒนาทรัพยากรและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


  • วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร


  วารสารการพัฒนาทรัพยากรและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Journal of Resource Development and Tourism for  Sustainability) เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบผลงานทางวิชาการ 4 ประเภท ได้แก่ 1) บทความวิจัย (Research Article) 2) บทความวิชาการ (Academic Article) 3) บทความปริทัศน์ (Review Article) 4) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) รับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทำในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN (Online) ทุกบทความใช้กระบวนการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญตรงตามสาขา จำนวน 3 ท่าน  ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blind Peer Review) เป็นวารสารราย 6 เดือน กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาของบทความมีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้


  š การพัฒนาและจัดการทรัพยากร                      š รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


  š การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่                            š นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร


  š บริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาสตร์               š  การท่องเที่ยวและบริการ


  ทัศนะและเนื้อหาที่ปรากฏในวารสารเล่มนี้ ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 • วารสารพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่

  วารสารพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ (Journal of Buddhism and Modern Sciences) เป็นวารสารวิชาการราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และการประยุกต์หลักพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ ทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในมิติทางด้านด้านพระพุทธศาสนา ศาสนา-ปรัชญา ศิลปะ และวัฒนธรรม นวัตกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการสื่อสาร ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๒ ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบทความวิจัย วิชาการวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์ และบทความนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ (Journal of Buddhism and Modern Sciences) อย่างเคร่งครัดรวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่กำหนด ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวารสารพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่

 • วารสารธาตุพนมปริทรรศน์

  วารสารธาตุพนมปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์


            1. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ด้านพุทธศาสนา ปรัชญา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


            2. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านพุทธศาสตร์ ครุศาสตร์  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


            3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความวิจัย บทความวิชาการ จากการนำเสนอการประชุมวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา


            ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


             บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารธาตุพนมปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารธาตุพนมปริทรรศน์  (Journal of That Phanom Review)  อย่างเคร่งครัดรวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารธาตุพนมปริทรรศน์กำหนด


             ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารธาตุพนมปริทรรศน์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารธาตุพนมปริทรรศน์


  กำหนดออกเผยแพร่


  ปีละ 2 ฉบับ 
  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 มิถุนายน)
  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 ธันวาคม)

 • วารสารธรรมวิชญ์ (การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ)

  วารสารธรรมวิชญ์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมวิทยา พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม และรัฐศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


                 บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารธรรมวิชญ์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารธรรมวิชญ์ (Journal of Dhammawit)  อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารธรรมวิชญ์ กำหนด


                 ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ วารสารธรรมวิชญ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารธรรมวิชญ์

 • วารสารวิจัยพุทธศาสตร์

  Journal of International Buddhist Studies (JIBS) is published in June and December by Buddhist Research Institute. The journal features articles and research notes/articles in the fields of Buddhist Studies and the Social Sciences and Humanities.Its aim is to encourage and disseminate scholarly contributions by the University’s faculty members and researchers. Well researched, innovative works by other scholars are welcome. A review committee consisting of academic experts in the relevant fields will screen all manuscripts, and the editorial board reserves the right to recommend revision/alteration, if necessary, before their final acceptance for publication.