บรรณาธิการบริหาร (Executive Editor)

ผศ. ดร.ประทีป พืชทองหลาง                 ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant Editor)

ดร.สุรชัย พุดชู                                       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ดร.ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง               ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

ศ. ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศ. ดร.พศิน แตงจวง                               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศ. ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศ. ดร.นรินทร์ สังข์รักษา                         มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.นท. ดร.สุมิตร สุวรรณ                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ. ดร.สุชาดา พงษ์กิตติวิบูลย์              มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ. ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ. ดร.สัญญา เคณาภูมิ                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ. ดร.รัตนะ ปัญญาภา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รศ. ดร.สัญญา สะสอง                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รศ. ดร.สายใจ ทันการ                           มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รศ.ธิษณาลักษณ์วดี ธีระอกนิษฐ์             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผศ. ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผศ. ดร.วินิจ ผาเจริญ                            มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฝ่ายประสานงานและจัดการ (Coordination and Management)

ดร.ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง             ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล

ฝ่ายตรวจสอบภาษาอังกฤษ (English Language Editor)

ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย              

ดร.อารีย์ บินประทาน                            นักวิชาการอิสระ   

ฝ่ายตรวจสอบภาษาไทย (Thai Language Editor)     

ดร.พระนคร ปรังฤทธิ์                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        

ดร.อาภากร  ปัญโญ                              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        

ฝ่ายกฎหมาย  (Law Department)

ผศ. ดร.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ. LL,D.    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ฝ่ายออกแบบปก (Cover Designed)

นายกิตติชัย ก้อนแก้ว                            ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล                     

ฝ่ายจัดรูปเล่ม (Content Designed)

นางสาวชุติมา งามพิพัฒน์                     ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  (Public Relations Department)                        

พระธีทัต แจ้ใจ                                      ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล