• วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรมสังคม (Journal of  Business and Social Innovation) เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบผลงานทางวิชาการ 4 ประเภท ได้แก่ 1) บทความวิจัย (Research Article) 2) บทความวิชาการ (Academic Article) 3) บทความปริทัศน์ (Review Article) 4) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) รับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทำในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN (Online) ทุกบทความใช้กระบวนการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญตรงตามสาขา ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน  ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blind Peer Review) เป็นวารสารราย 4 เดือน กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม) ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาของบทความมีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

š สังคมศาสตร์บูรณาการ                    š รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

š นวัตกรรมและการจัดการ                 š นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร

š บริหารธุรกิจและบัญชี                     š  การท่องเที่ยวและบริการ

ทัศนะและเนื้อหาที่ปรากฏในวารสารเล่มนี้ ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ