ติดต่อสำนักงานวารสาร: (Inquiries)
128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-5866-1441, 08-4171-3357
E-mail: Journaloflife.jol@gmail.com

ผู้ดูแลหลักวารสาร

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง
บรรณาธิการ
ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล บริษัท คนละไม้ คนละมือ จำกัด
โทรศัพท์ 08-5866-1441, 08-4171-33

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ดร.ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง
โทรศัพท์ 08 4171 3357