เจ้าของ
ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล
บริษัท คนละไม้ คนละมือ จำกัด
494 หมู่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
ติดต่อสำนักงานวารสาร:
128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-5866-1441, 08-4171-3357

ผู้ดูแลหลักวารสาร

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง
บรรณาธิการ
ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล บริษัท คนละไม้ คนละมือ จำกัด
โทรศัพท์ 08-5866-1441, 08-4171-33

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ดร.นคร ปรังฤทธิ์
โทรศัพท์ 08 5866 1441