https://firstojs.com/index.php/SJPL/issue/feed วารสารสุจิปุลิ 2022-02-25T07:57:21+00:00 ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง journalofsujipuli@gmail.com Open Journal Systems <p>วารสารสุจิปุลิ (Journal of SUJIPULI) เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบผลงานทางวิชาการ 4 ประเภท</p>