ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที 1 (2563): วารสารการพัฒนาทรัพยากรและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน l มกราคม - มิถุนายน 2563 |
เผยแพร่แล้ว: 2023-01-15
ดูเล่มทุกฉบับ