สัมมาทิฏฐิ: พื้นฐานการพัฒนาตนให้สามารถพึ่งตนเองได้

  • ภารดี พูลประภาเอี่ยมเจริญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

การนำหลักสัมมาทิฏฐิมาใช้เป็นพื้นฐานการพัฒนาตนให้สามารถพึ่งตนเองได้ จะต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง เป็นกุศล คือมีความฉลาดในวิธีการพัฒนาตน โดยเริ่มด้วย ปรโตโฆสะ คือการศึกษาวิชาการ หรือวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้เกิดความชำนวญ และเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง กล่าวคือ จำได้ เข้าใจ และใช้เป็น จากนั้น ศึกษาวิธีปฏิบัติและตั้งใจปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนเลือกแล้วนั้น เมื่อมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่จะเป็นเหตุให้เสียหลักการปฏิบัตงานนั้น จำต้องขจัดอุปสรรคนั้นให้ออกไปจากเวลาการปฏิบัติงาน หากจิตใจยังอาลัยอาวรณ์ในสิ่งที่เป็นอุปสรรคนั้นอยู่ จะต้องพิจารณาโดยแยบคายให้เห็นโทษของสิ่งที่เป็นอุปสรรคนั้น และเห็นทางในการแก้ไขจิตใจไม่ให้หวั่นไหวต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการงานของตน เช่นนี้ จะทำให้การพัฒนาตนประสบผลสำเร็จสามารถพึ่งตนเองได้

เผยแพร่แล้ว
2019-10-22