การพัฒนาโครงงานผลิตข้าวอินทรีย์ตามหลักอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

  • เดช ยะมงคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์การผ่าน  ร้อยละ 75 ของนักเรียนจากการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาโครงงานผลิตข้าวอินทรีย์ตามหลักอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ 2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนจากการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาโครงงานผลิตข้าวอินทรีย์ตามหลักอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง การพัฒนาโครงงานผลิตข้าวอินทรีย์ตามหลักอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ   ประชากรของการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบหลังเรียน 3) แบบประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1)  นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 2) นักเรียนมีผลการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับดีมาก 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

บรรณานุกรม

นวรัตน์ ปฐมเสรีพงษ์. (2559). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมมโนทัศน์ในการปรับตัวรับวัฒนธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต). (2546). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 11.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2551). พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหมิตรพริ้นติ้แอนด์พับลิสซิ่งจากัด.
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี). (2561). ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อโลก. GoodLife update.com. [ออนไลน์]. 24 ย่อหน้า. แหล่งที่มา:https://goodlifeupdate.com/healthy-mind/inspiration/78038.html [20กุมภาพันธ์ 2562].
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2547). การเรียนการสอนที่มีวิจัยเป็นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2542). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพมหานคร : เลิฟแอนลิฟเพรส.
สุณัฐวีย์ น้อยโสภา. (2560). เกษตรอินทรีย์ โอกาสการส่งออกของเกษตรกรไทยในตลาดโลก.กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์.
เสรี พงศ์พิศ. (2529). คืนสู่รากเหง้า: ทางเลือกและทัศนะวิจารณ์ ว่าด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน. กรุงเทพมหานคร: ม.ม.พ.
แสงโฉม ศิริพานิช. (2556). สถานการณ์และปัญหาสุขภาพจากการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช. นนทบุรี: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค.
เผยแพร่แล้ว
2020-03-28