ศาสตร์พระราชากับการประกอบอาชีพ ในยุคประเทศไทย 4.0

  • กันยารัตน์ รินศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทคัดย่อ

ศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแก่พสกนิกรในโอกาสต่าง ๆ เป็นองค์ความรู้ทั้งในแง่ของศาสตร์และศิลป์ วิธีการแก้ไขปัญหาและกระบวนการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อนและทรงใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองและมีวิถีชีวิตที่พอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวการดำรงชีวิตของประชาชนทุกระดับ ให้ดำเนินชีวิตในทางสายกลาง โดยยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์เป็นฐานสำคัญสำหรับบุคคลระดับครอบครัวจนถึงระดับรัฐ การประกอบอาชีพเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคประเทศไทย 4.0  จำเป็นต้องมีความพอประมาณ คือความพอดีโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ความมีเหตุผลจะต้องพิจารณาตัดสินใจอย่างมีเหตุผลถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต ทั้งนี้จะต้องเสริมสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ โดยเฉพาะ ìความรู้ด้านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมî และนำความรู้เหล่านั้นมาวางแผนในการปฏิบัติ และจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

บรรณานุกรม

ชูสิทธิ์ ชูชาติ. (2554). หลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์.
ปรัชญา ปานเกตุ. (2561). สารานุกรมศาสตร์พระราชา. กรุงเทพมหานคร : สถาพรบุ๊คส์.
รอม อาวุธคม และ กระทรวงพาณิชย์. (2550). เอกอัจฉริยราชา ปัญญาแห่งแผ่นดิน. กรุงเทพมหานคร :กระทรวงพาณิชย์.
ศุภชัย เจียรวนนท์. (2561). การบรรยายพิเศษในหัวข้อ New Technology of Agro Industry to Serve Global Demands หลักสูตร BRAIN รุ่นที่ 2 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5
เมษายน (2561). ณโรงแรมเรเนซองส์ราชประสงค์. ออนไลน์ https://www.salika.co/2018/05/19/cp_difital_agriculture-2018/
เสน่ห์ ศรีสุวรรณ. (2562). บริการ 4.0 (Service 4.0). ออนไลน์. https://columnist.smartsme.co.th/smartsme-sanae/2060
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2562). อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) แนวทางของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต. ลออนไลน์. https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/11529-industry-4-0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (2545). อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
อภิชัย พันธเสน. (2552). วิเคราะห์นโยบายของรัฐในระดับต่าง ๆ รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน และ ภาคประชาสังคมจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2540 - 2549 ). เล่มที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย.
เผยแพร่แล้ว
2020-03-28