ชุดปฏิบัติธรรมป้องกันยุงโดยกระบวนเคลือบผิวเส้นใยด้วยละอองขนาดเล็ก

  • พรนภัส เข็มทอง หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ: ชุดปฏิบัติธรรม, เพอร์เมทริน, การเคลือบผิวด้วยละอองขนาดเล็ก, การป้องกันยุง

บทคัดย่อ

โครงการพิเศษนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการพัฒนาต้นแบบชุดปฏิบัติธรรมป้องกันยุงโดยกระบวนการเคลือบผิวเส้นใยด้วยละอองขนาดเล็กของสารเพอร์เมทริน เนื่องจากยุงคือหนึ่งในพาหะสำคัญของโรคติดต่อนำโดยแมลง อาทิเช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประกอบกับการขยายตัวของความเป็นเมืองได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลากหลายมิติรวมทั้งด้านสุขภาพจิต จากรายงานอัตราการฆ่าตัวตายของกรมสุขภาพจิตปี 2563 พบว่าอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรไทยสูงขึ้นจาก 6.6 รายต่อประชากรแสนคน ในปี 2562 เป็น 7.3 รายต่อประชากรแสนคน การปฏิบัติธรรมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการฟื้นฟูจิตใจ โดยจากการศึกษาผ้า 3 ชนิด ได้แก่ ผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ ผ้าฝ้ายร้อยละ 95 ต่อโพสลีเอสเตอร์ร้อยละ 5 และผ้าฝ้ายร้อยละ 35 ต่อโพลีเอสเตอร์ร้อยละ 65 พบว่าผ้าที่สามารถดูดซับสารเพอร์เมทรินได้ดีที่สุดคือผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ รองลงมาคือผ้าฝ้ายร้อยละ 95 ต่อโพสลีเอสเตอร์ร้อยละ 5 โดยเมื่อส่องดูด้วยเครื่อง FT-IR Spectrometer พบการเปลี่ยนแปลงของแอมพลิจูดของช่วงคลื่นที่ระยะ 1400 ถึง 1900 cm-1 บนผ้าทั้งสองชนิดและพบการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นภายหลังการพ่นมากกว่าร้อยละ 0.196 โดยจากการศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์พบว่าผู้ทำแบบสอบถามร้อยละ 83.5 รู้สึกสนใจในผลิตภัณฑ์ชุดปฏิบัติธรรมป้องกันยุง และมากกว่าร้อยละ 46.9 เคยประสบปัญหาการถูกรบกวนจากยุง

คำสำคัญ : ชุดปฏิบัติธรรม, เพอร์เมทริน, การเคลือบผิวด้วยละอองขนาดเล็ก, การป้องกันยุง

บรรณานุกรม

Marshalonis, D., Knowlton, R. E., & Merchant, H. (2006). Acute toxicity of permethrin to four populations of ovigerous grass shrimp, Palaemonetes pugio Holthuis. Bull Environ Contam Toxicol, 77(4), 543-550. doi:10.1007/s00128-006-1098-4
Smith, W. C. (2019). 1 - Commentary/overview of textile coating and lamination**This chapter is the result of the author’s research and previous writings. In W. C. Smith (Ed.), Smart Textile Coatings and Laminates (Second Edition) (pp. 3-10): Woodhead Publishing.
กระทรวงสาธารณสุข. รายงานจำนวนการฆ่าตัวตายของประเทศไทย. กรมสุขภาพจิต. Retrieved from https://www.dmh.go.th/report/suicide/
กระทรวงสาธารณสุข. (2020). รวมสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยแมลงย้อนหลัง. กรมควบคุมโรค.
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2020). ทะเบียนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามมติเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.2558. ข้อมูลสารสนเทศ.
เผยแพร่แล้ว
2019-10-22