ผู้ดูแลหลักวารสาร

พระครูพิพิธสุตาทร,ดร.
บรรณาธิการวารสารบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0805575750