วารสารพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ (Journal of Buddhism and Modern Sciences) เป็นวารสารวิชาการราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และการประยุกต์หลักพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ ทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในมิติทางด้านด้านพระพุทธศาสนา ศาสนา-ปรัชญา ศิลปะ และวัฒนธรรม นวัตกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการสื่อสาร ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๒ ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบทความวิจัย วิชาการวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์ และบทความนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ (Journal of Buddhism and Modern Sciences) อย่างเคร่งครัดรวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่กำหนด ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวารสารพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่