กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 9 ฉบับที 1 (2563): วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF