การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคประเทศไทย 4.0

การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคประเทศไทย 4.0

  • Thanyarat Promsut มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คำสำคัญ: สมรรถนะ, ทรัพยากรมนุษย์, ประเทศไทย 4.0

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เป็น “ประเทศไทย 4.0” เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการระดับสูง เพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้ในประเทศให้สูงขึ้น ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานและต้องมีการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงและทักษะด้านดิจิทัลมากยิ่งขี้น ในด้านความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล ด้านทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดจาการฝึกปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดความชำนาญ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Attribute) คือ  ทัศนคติ  ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนหรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น ด้านบุคลิกลักษณะประจำตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น  และด้าน แรงจูงใจ (Motives) คือ สิ่งที่ทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายหรือมุ่งสู่ความสำเร็จ เพื่อนำไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจาก “คน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์การที่จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เกิดความรู้ ความสามารถ นำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานควบคู่กันไป โดยมีวิธีการพัฒนาในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการฝึกอรม การให้ความรู้หรือวิธีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรนั้น ๆ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้นทันต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคประเทศไทย 4.0

บรรณานุกรม

กองยุทธศาสตร์และแผนงานยุทธศาสตร์,กระทรวงอุตสาหกรรม,ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579),2559,หน้า1-4
ก้องเกียรติ ลึกนุช, การจัดการความรู้กับสมรรถนะบุคลากรของกรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ, วิทยานิพนธ์นี้เป็นสาระสำคัญของการศึกษาหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,2561, หน้า 51
ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และ จินตกานด์ สุธรรมดี.การประยุกต์ใช้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่11ฉบับที่1 มกราคม – มิถุนายน,2560.หน้า 262
ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงษ์,ยุทธวิธีการใช้ระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อผลักดันองค์กรสู่ ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง,วารสารดำรงราชานุภาพ,(กรกฏาคม – กันยายน 2549),หน้า 33-34
ดำเนิน หมายดี และ วิไลวรรณ ปันวัง,กลยุทธ์แนวพุทธกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคไทยแลนด์ 4.0, วารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2562),หน้า 8-9
นิสดารก์ เวชยานนท์, Competency Based Approach, กรุงเทพฯ: กราฟิโก ซิสเต็มส์,2549,หน้า 32
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559, หน้า 71-74
สกล บุญสิน,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบการคมนาคมขนส่งทางรางของไทย,วารสารรัฐประศาสน ศาสตร์,15(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม),2560,หน้า 82-83
สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,Competency:เครื่องมือในการบริหารแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ,เอกสารความรู้ สดร,2553,หน้า11
สุวิทย์ เมษินทรีย์,ไขรหัส "ประเทศไทย 4.0" สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง.หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ,2 พฤษภาคม2559,เข้าถึง https://www.thairath.co.th/content/613903 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,การปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรพยากรมนุษย์,เอกสาร ประกอบการสัมมนาเรื่องสมรรถนะข้าราชการ, พ.ศ.2548,หน้า 2-3
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2547). Career development in practice. กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซ็นเตอร์.
เผยแพร่แล้ว
2021-04-30