กรรมในพระพุทธศาสนา

กรรมในพระพุทธศาสนา

  • Dr.Prakrupalad Uthai Kamchum มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
คำสำคัญ: กรรม, ในพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการศึกษาเรื่องกรรมในทางพระพุทธศาสนา กรรมและการให้ผลของกรรมตามหลักคำสอนในพุทธศาสนา ซึ่งมีการวิเคราะห์เรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม เพื่อวิเคราะห์และสงเคราะห์กระบวนการการให้ผลของกรรม เพื่ออธิบายกรรมทั้งดีและชั่วและการให้ผลของกรรม โดยมีการยกเนื้อหาการตีความ และให้ความหมายจากท่านผู้รู้ที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ เพื่อให้เป็นหลักการสังเกต วิเคราะห์เนื้อหา และยกเนื้อหาประวัติของเนื้อเรื่องของการชี้แจงให้ผู้อ่านได้ศึกษาว่า นามธรรม รูปธรรม ในเนื้อเรื่องขอ กรรมให้ผลตามลำดับอย่างไร   หลักคำสอนเรื่องกรรมและความเชื่อเรื่องกรรมในพุทธศาสนา ผู้ทำชั่วแล้วไปเกิดในทุคติภูมิก็มี  ผู้ทำชั่วแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มี  ผู้ทำดีแล้วได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มี ผู้ทำดีแล้วไปเกิดในทุคติเพราะทำกรรมชั่วไว้มากในชาติก่อนก็มี อกุศลกรรมนั้นยังให้ผลอยู่ กรรมมีหน้าที่ มีลำดับและเวลาให้ผลของกรรม ผู้ทำกรรมแล้วต้องไปรับผลของกรรมทั้งฝ่ายอกุศลกรรมและฝ่ายกุศลกรรม จึงก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่คือความเชื่อในเรื่องกรรม และภพภูมิที่รับผลของกรรม ทำกรรมชั่วไปเกิดในทุคติภูมิ ทำกรรมดีไปเกิดในสุคติภูมิ

บรรณานุกรม

๑.ภาษาบาลี-ไทย:
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

ข.ข้อมูลทุติยภูมิ
(๑) หนังสือ:
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ศิริ
วัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, ๒๕๔๖)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่
๑๘,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๓)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่
๑๑,(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒)
สมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก), อำนาจแห่งกรรม
,(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา),
พุทธทาสภิกขุ, โอสาเรตัพพธรรม,พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๘),
พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๙,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๓)
Nyanatiloka, Bhddhist Dictionary Manual of Buddhist Terms and Doctrines,(Kandy
Buddhist Publication Society, 1980 )
บรรจบ บรรณรุจิ, ปฏิจจสมุปบาท, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : พรบุญการพิมพ์, ๒๕๓๘)
พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
,(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพรส, ๒๕๕๔)
(๓) เวบไซต์
Innnews, ดร.วันชัย มือปืนจะถูกล้อมจับ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://news.sanook.com/199 8066/ [๔ มิถุนายน ๒๕๕๙].
เผยแพร่แล้ว
2021-04-30