องค์ประกอบของการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

องค์ประกอบของการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา

  • Pramaha Uthen Phosriprasert ราชภัฏลําปาง
คำสำคัญ: การเสริมสร้างแรงจูงใจ, การปฏิบัติงานของครู, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการนี้มุ่งนำเสนอองค์ประกอบของการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อการจัดทำวิทยานิพนธ์เรื่อง    การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 15 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และเป็นโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 บุคลากรประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา การจัดตั้งโรงเรียนมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการสงเคราะห์การศึกษาแก่ประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นภาระหน้าที่หลักของคณะสงฆ์ การดำเนินงานของโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติได้นั้น บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนควรสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อ 11 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 รวมทั้งประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนจำเป็นต้องเสริมสร้างแรงจูงใจ มีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ 1) การตั้งเป้าหมายในวิชาชีพ 2) การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3) วัฒนธรรมองค์การ 4) การพัฒนาบุคลากร 5) การนิเทศการศึกษา 6) การสร้างขวัญกำลังใจ และ   7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บรรณานุกรม

กิจจา บานชื่น. (2560). มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เกรียงไกร ธาระพันธ์. (2559). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์. (2559). แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
เจนษิตา สินเปียง. (2558). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา.
ณรงค์ พิมสาร, บังอร โกศลปริญญานันท์ และพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์. (2563). บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 7(2). 315-324.
ณิชชา วิริกุลเจริญ. (2558). แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทยูนิแอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด. ศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นริศ สังสนา. (2558). การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
บุญเลิศ ตองติดรัมย์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.
ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง. (2559). ความเป็นครู. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.
ภูกมล นวนาทเจษฎา และธนีนาฏ ณ สุนทร. (2559). ความผูกพันของครูโรงเรียนเอกชนต่อสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 8(2). 203
รังสรรค์ ศรีโคตร, ชวนคิด มะเสนะ และเกริกไกร แก้วล้วน. (2563). รูปแบบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. 10(1). 1-10.
วาสนา ม่วงแนม. (2560). รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 11. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 11(2). 136-149.
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4). (2562). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 68 ง หน้า 19 (20 มี.ค.2562).
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2563). แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565. กรุงเทพมหานคร: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ.
อรนุช พาทีทิน. (2559). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
Abraham Maslow, (1954). Motivation and Personality. New York: Harper & Brothers.
DuBrin, A. J., & Ireland, R. D. (1993).Management and organization (2nd ed.). Cincinnati, OH:South-West.Hodgetts, R. M. (1999). Modern Human Relations at work (7th Ed). New York: Dryden Press, Harcourt Brace College.
เผยแพร่แล้ว
2021-04-30