การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวของอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวของอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

  • Chutipon Wongamonwit มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตโคราช
คำสำคัญ: การพัฒนา, แอพพลิเคชั่น, การท่องเที่ยว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นการทางท่องเที่ยวในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และ 3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 

     1)  แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความสำคัญต่อการเสริมรายได้ของคนในชุมชนและช่วยพัฒนาศักยภาพความแข็งแรงชุมชนให้เข้มแข็งได้ด้วยตนเอง การพัฒนาข้อมูลท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแหล่งวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว เป็นการสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอสีคิ้วโดยใช้ระบบแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น

2) พัฒนาแอพพลิเคชั่นการทางท่องเที่ยวในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวที่แนะนำจากระบบ รวมทั้งหมวดหมู่การท่องเที่ยว นำทางไปยังเส้นทางการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ระบบเส้นทางท่องเที่ยว จะแสดงเส้นทางด้านการท่องเที่ยว โดยระบบสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบแผนที่และนำทางสำหรับการเดินทางได้ ยังสามารถให้ผู้ใช้งานได้แสดงความรู้สึกกับแอพพลิเคชั่นในข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้อีกด้วย       

          3) สร้างเครือข่ายสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความเชื่องโยงซึ่งกันและกันทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านศาสนา ด้านการศึกษาทางธรรมชาติ ที่เป็นกรณีศึกษาดังกล่าวนั้น เกิดจากการดำเนินกิจกรรม การพัฒนาและการขยายเครือข่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสังคมที่มาจากการเรียนรู้ภายในของกลุ่มประชาชนและผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาบุคคล  และสถานที่เพื่อเชื่องโยงการท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการศึกษาทางธรรมชาติ

บรรณานุกรม

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. วิถีไทย: การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง, 2550.
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
พรรณวดี แก้วเรือง. “การพัฒนาโปรแกรมแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีบนระบบอินเตอร์เน็ต”. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี, 2550.
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา. คู่มือการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ บริษัท พี.เอ. ลิฟวิ่ง จำกัด, 2559.
สุชาดา กีระนันทน์. เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
สุเพชร จิรขจรกุล. เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ARCGIS DESKTOP. นนทบุรี : บริษัท เอส.อาร์พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จำกัด, 2551.
อาภรณ์ สนทรวาท. การพัฒนาเส้นทางเชื่อโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดราชบุรีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2551.
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2551.
เผยแพร่แล้ว
2021-04-30