หลักพุทธธรรมสำหรับการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

  • ทัศมาวดี - ฉากภาพ เทศบาลเมืองอโยธยา
คำสำคัญ: หลักพุทธธรรม,การพัฒนา,สุขภาวะผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

หลักพุทธธรรมสำหรับการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ เป็นการนำเสนอหลักแนวคิดตะวันตก: มิติแห่งการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุซึ่งเป็นแนวคิดของอดัมส์ แนวคิดของไมเยอร์ และแนวคิดของไรฟ์ และหลักแนวคิดตะวันออก: มิติแห่งการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ กล่าวถึงสุขภาวะแบบองค์รวมตามแนวพุทธของพระพรหมคุณาภรณ์                   (ป.อ.ปยุตฺโต)  ซึ่งหลักภาวนา 4 ประกอบด้วย ด้านกายภาวนา (การพัฒนาด้านร่างกาย) ด้านสีลภาวนา (การพัฒนาด้านพฤติกรรม) ด้านจิตภาวนา (การพัฒนาด้านจิตใจ) ด้านปัญญาภาวนา (การพัฒนาด้านปัญญา) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุนั้นต้องมีองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมและบริหารจัดการคุณภาพของผู้สูงอายุให้ประสิทธิภาพมีความมั่นคง ยั่งยืน และสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการของผู้สูงอายุให้ได้รับความเท่าเทียม และพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุในสังคมโดยวางแผนร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็น สร้างระบบคุณภาพของผู้สูงอายุให้ทัดเทียมกับประเทศ            อื่น ๆ ทั้งด้านสถานที่พัก ด้านอาหารโภชนาการ ด้านการพยาบาล การแพทย์ และด้านอารมณ์ สภาพจิตใจ ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ปลูกฝังกำลังใจ ความรัก และความหวัง ให้ผู้สูงอายุได้มีแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตอย่างเข็มแข็งในสังคมสืบไป

บรรณานุกรม

กรกต ชาบัณฑิต. (2561). พุทธธรรมาธิปไตย.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 7(2), 239 –246.
ประเวศ วะสี. บนเสนทางใหมการสงเสริมสุขภาพ อภิวัฒนชีวิตแลสังคม. กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน, 2541.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต.พิมพ์ครั้งที่ 32, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จำกัด), 2547.
พระมหาสากล สุภรเมธี(เดินชาบัน ดร.). การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวพุทธปรัชญา. วารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558).
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ. สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย (ด้านประชากร). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://fopdev.or.th [25 พฤษภาคม 2563].
รศรินทร์ เกรย์ และคณะ. มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ: มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและ สุขภาพ. เอกสารทางวิชาการ.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
อัจศรา ประเสริฐสินและคณะ. สุขภาวะของผู้สูงอายุ แนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. วารสารสุขศึกษา. ปีที่ 41 เล่มที่ 1, (มกราคม – มิถุนายน 2561).
อำพล จินดาวัฒนะ. การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม. (วารสารประมวล สาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการจัดการ, 2547).
Adams, Bezner, Drabbs, Zambarano, & Steinhard. Conceptualization and measurement of the spiritual and psychological dimensions of wellness in a college population. Journal of American college health, 48(4), (2000).
Myers, J. E., Sweeney, T. J., & Witmer, J. M..The wheel of wellness counseling for wellness: A holistic model for treatment planning. Journal of Counseling & Development, 78(3), (2000).
เผยแพร่แล้ว
2021-04-30