การลดความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

  • สิทธิพร เกษจ้อย ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
คำสำคัญ: การลดความเครียด, พฤติกรรมการลดความเครียด,เกษตรกร, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่ผลทำให้เกิดความเครียดของกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการความเครียดและการลดภาวะความเครียด และ 4) แนวทางในการลดความเครียดของกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 279 คน แล้วนำ มาวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

กลุ่มเกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชาย ร้อยละ 52.30 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 47.70 กลุ่มเกษตรกรส่วนมากมีอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 39.40 กลุ่มเกษตรกรส่วนมากเป็นชาวนาปลูกข้าว ร้อยละ 65.60 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 54.10มีรายได้ 50,000 – 60,000 บาทต่อปี ร้อยละ 30.10 มีภาระหนี้สิน 50,000 บาท ร้อยละ 45.90 และส่วนมากกลุ่มเกษตรกรมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 77.80.

           ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ของกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มี 3ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพอนามัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของกลุ่มเกษตรมากคือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพราไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนพฤติกรรมการจัดการความเครียดและการลดภาวะความเครียด กลุ่มเกษตรกรมีการทำความเข้าใจและยอมรับเกี่ยวกับสภาวะของเศรษฐกิจที่ผันผวน ศึกษาหาความรู้เกี่ยวการทำการเกษตรสมัยใหม่แบบผสมผสาน แสวงหาความรู้ในการทำเกษตรและการพัฒนาความรู้ของตน

บรรณานุกรม

กรมอุตุนิยมวิทยา. ภัยแล้ง. แล้ง.[online]. Available: https://www.tmd.go.th.[ 2563,กรกฏาคม 30].
จิตคุปต์ ละอองปลิว. การปรับตัวและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. Journal of Humanities and Social Sciences Thaksin University. 10(2).หน้า151-177, 2559.
นุจนาจย์ งิดชัยภูมิ. การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยในการลด ต้นทุนการผลิตข้าวนาน้ำฝน อำเภอบ้าน เขว้า จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรคณะเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.43(2).หน้า 246 – 248, 2555.
ภูริตา เกิดปรางค์ และสวรรยา ธรรมอภิพล. การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัด นครปฐม. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.4 (1).หน้า 21- 43, 2560
ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์,พลากร สัตย์ซื่อ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรชาวสวนยางจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง.วารสาร มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37 (2).หน้า71-84, 2561.
มติชนออนไลน์. ธ.ก.ส.เผยเกษตรกรมีหนี้.[ online]. Available: http://www.matichon.co.th,2562
[2563,กุมภาพันธ์ 26].

รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล และคณะ.ความชุกของภาวะความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อใน ชาวนา กรณีศึกษาตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. วารสารเทคนิค การแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 23 (3). หน้า297-303, 2554.
วิเชียร เกิดสุข และพัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์. การการปรับตัวของเกษตรกรชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ ต่อ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ. รายงานการวิจัย.สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2555,หน้า 101-102.
สุกฤตา สงวนพันธุ์. ทำความรู้จักกับหนี้ครัวเรือน ปรากฏการณ์หนี้ครัวเรือนสูงในไทย และ ต่างประเทศ.[online].Availble: http://www.bot.or.th.[2563,กุมภาพันธ์ 26]
Agriculture and Technology. ประวัติของการเกษตรไทย.[online]. Available: https://sites.google.com/site/agricultureandtechnology3278/home/prawati-khxng-karkestr- thiy,2558.[2563,กุมภาพันธ์ 26]
Yamane, Taro.Statistics: An Introductory Analysis, 2nd Edition, (New York: Harper and Row), 1967. [online].Available: http://www.sciepub.com/reference/180098 http://www.sciepub.com/reference/180098.[2563,กุมภาพันธ์ 26]
เผยแพร่แล้ว
2021-04-30