กรรมในนวนิยาย เรื่อง ขอจำจนวันตาย ของ รพีพร

  • ประภาพร ธนกิตติเกษม กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
คำสำคัญ: กรรม, ขอจำจนวันตาย, รพีพร

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์กรรมในนวนิยายเรื่อง ขอจำจนวันตาย ของ รพีพร ผู้วิจัยใช้แนวคิดกรรม ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประยุทธ์ ปยุตฺโต เพื่อศึกษาวิเคราะห์กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม หมวดจำแนกกรรมตามเวลาที่ให้ผลแห่งกรรมที่ปรากฏในเรื่อง โดยศึกษาจากบทพูดของตัวละครและภูมิหลังของเหตุการณ์ กรรมที่ปรากฏนำไปสู่ผลกรรมอย่างไร และนำไปสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของชีวิตอย่างไร วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเรื่องกรรม และวิเคราะห์กรรมส่งผลให้เกิดผลของกรรม จากการศึกษากรรมในนวนิยายเรื่อง ขอจำจนวันตาย พบว่ากรรมที่ปรากฏมี 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับบุคคล 2. ระดับครอบครัว 3. ระดับสังคม ทั้งสามระดับ จำแนกตามเวลาที่ให้ผลแห่งกรรม ปรากฏ 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือ กรรมที่ส่งผลในชาตินี้ เกิดในช่วงเวลาใดของชีวิตก็ได้ 2. อปราปริยเวทนียกรรม คือ กรรมดีหรือ กรรมชั่วที่ส่งผลในอนาคต และ 3. อโหสิกรรม คือ กรรมดีหรือกรรมชั่วที่ไม่ส่งผล ไม่ปรากฏ 1 ลักษณะ ได้แก่ อุปปัชชเวทนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า เรื่องสะท้อนข้อคิดเรื่องกฎแห่งกรรม ให้กระทำความดี ละเว้นความชั่วอันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดความผาสุก

บรรณานุกรม

ขวัญเนตร ครุฑานุช. (2534). การวิเคราะห์นวนิยายของสีฟ้า. วิทยานิพนธ์. กศ.ม.ม ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, กรุงเทพฯ.
พุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ ปยุตฺโต(สมเด็จพระ). (2561). กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ จำกัด.
พัชริน บูรณะกร. (2551). ความโศกในปัญญาสชาดำ: อารมณ์สะเทือนใจกับการสอนคติธรรมทางพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์ อ.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ.
รพีพร{นามแฝง}. (2537). ขอจำจนวันตาย. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
รัญจวน อินทรกำแหง. (2539). วรรณกรรมวิจารณ์. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์นาคร.
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. (2556). วรรณกรรมปัจจุบัน. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
วรรณะ หนูหมื่น. (2552). นวนิยายฉายภาพชีวิต:วรรณกรรม “คำสอน” สมัยใหม่: วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม. หน้า 71-105.
สุวัฒน์ จันทรจำนง. (2547). หนังสือแก่นพุทธธรรมฉบับอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ: ตถาพับลิเคชั่นจำกัด.
อานันตพร จินดา. (2549). กลยุทธ์ด้านสาระและการเล่าเรื่องในงานเขียนอิงธรรมะของดังตฤณ. วิทยานิพนธ์ นศ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ.
เผยแพร่แล้ว
2021-04-30