กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจัดการหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF