การบริหารจัดการหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

การบริหารจัดการหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

  • รศ.บุญร่วม คำเมืองแสน
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ, หลักสูตร, เกณฑ์มาตรฐาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อแสวงหาแนวทางการบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ของอาจารย์ประจำหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2.เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ของอาจารย์ประจำหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3.เพื่อนำรูปแบบการบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ของอาจารย์ประจำหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้เลือกอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 20 รูป/คน  เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล โทรศัพท์มือถือ แบบบันทึก กล้องถ่ายรูป แล้วตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

บรรณานุกรม

กรรณิการ์ ธรรมมีภักดี, การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์, ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.2552
กานต์กนิษฐ์ จงมณีสุวรรณ, การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา กลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
จันทรมงคล พันธุ์พาณิชย์, การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.2553
จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์,การบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทรรศนะของพนักงาน. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 2553
จักรกริศน์ ปันศิริ, ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกศิลาเพชรขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชรอำเภอปัว จังหวัดน่าน, ปริญญารัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท, มหาวิทยา ลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 2551
ดัสกรณ์ เพชรดี,การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ ของผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธานของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาลพบุรี, ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.2551
ดาบตำรวจหญิงประกายพร ผุยรัตน์, แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย : การวิจัยแบบผสานวิธี, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เตือนใจ ฤทธิจักร, ธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตามทัศนะของบุคลากร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2550
ถวิล อรัญเวศ, การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการทำงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานคราชสีมา เขต 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2553
ทองเพียร ยินดีมาก, ความคิดเห็นของประชาคมหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด, ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,2554
ทรงวิทย์ ชูวงศ์, กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรม ด้านความปลอดภัยแก่นักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์, ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 2550
เผยแพร่แล้ว
2021-01-02