กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในเขตมีนบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF