พุทธจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในพระพุทธศาสนา

พุทธจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในพระพุทธศาสนา

  • ดร.ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์
คำสำคัญ: พุทธจิตวิทยา, พระพุทธศาสนา, การให้คำปรึกษา

บทคัดย่อ

หลักธรรมคำสอนทางศาสนาพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ พระพุทธองค์ทรงแนะนำสั่งสอนหลักธรรมหรือเป้าหมายให้แก่อริยบุคคลและเวไนยสัตว์ทั้งหลายอย่างชัดเจนเพื่อที่จะช่วยเหลือบุคคลให้ศึกษาค้นพบสภาพความเป็นจริงของชีวิต เข้าใจและยอมรับที่จะพัฒนาตนเองให้พ้นจากทุกข์และเพื่อให้ก้าวข้ามผ่านพ้นจากทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้น[1]การให้คำแนะนาสั่งสอนหลักธรรมต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้แก่อริยสาวกและพุทธบริษัททั้งหลายในพุทธกาลก็คือการให้คาปรึกษาของพระพุทธองค์ที่มีต่อพุทธบริษัทซึ่งได้ทรงกระทาไว้มาเป็นเวลานานกว่า ๒๖๐๐ ปีมาแล้วแสดงถึงความที่ทรงเอื้ออาทรทรงเอาใจใส่ทรงเมตตาปราณีและทรงเกื้อกูลด้วยพระหทัยที่บริสุทธิ์พระพุทธองค์ทรงกระทำเพื่อช่วยเหลือเหล่าสัตว์ทั้งหลายด้วยหวังให้พ้นจากทุกข์ เฉกเช่นเดียวกับที่พระองค์เคยทรงประสบมาก่อนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพุทธบริษัททั้งหลาย

 

 

บรรณานุกรม

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสตร์กับการแนะแนว, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : กองทุนวุฒิธรรมเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม, ๒๕๔๕),
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), สยามสามไตรส่อนาคตที่สดใสด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ์,(กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, ๒๕๕๒)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๙)
ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, พุทธจิตวิทยาการให้คำปรึกษาฉบับปรับปรุง,
ผศ.ดร.ประพัฒน์ศรีกูลกิจ, พระไตรปิฎกวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (พิษณุโลก : บริษัท โฟกัส พริ้นติ้งจำกัด, ๒๕๕๙)
ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, พุทธจิตวิทยาการให้คำปรึกษาฉบับปรับปรุง, (พิษณุโลก: บริษัทโฟกัสพริ้นตี้ง จำกัด, ๒๕๖๑),
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, บทความวิจัยเรื่องพุทธจิตวิทยาลดอัตราการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : คมชัดลึก, http://www.komchadluek.net/news/knowledge/223737 [๙ สิงหาคม ๒๕๖๐]
โสรีช์โพธิแก้ว, แนวคิดจิตวิทยาการปรึกษาและทัศนะจากประสบการณ์, (กรุงเทพมหานคร :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐)
วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, จิตวิทยาพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓)
วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๓–๑๖/๑๓–๑๕., วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓–๑๖/๑๓–๑๕.
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๒/๔๙๙–๕๐๔.
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๒/๔๙๙–๕๐๔.
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓,องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓/๑๕๙/๖๐.
วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๖-๓๑/๓๒-๔๐.
ที.สี. (ไทย) ๙/๒๙๘/๑๐๙.
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๒/๒๓๒.
ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๒๒/๒๑๐-๒๑๔.
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๙/๖๕.
วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๔/๖๓-๖๕.
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๕-๒๖๓.
ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓.
ส .นิ (ไทย) ๑๖/๑๖/๒๕.
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๗.
ส .สฬา. (ไทย) ๑๘/๔๑๑/๔๗๗.
องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗.
เผยแพร่แล้ว
2021-01-02