การศึกษาความพึงพอใจและความสุขในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท พี ที อี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

การศึกษาความพึงพอใจและความสุขในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท พี ที อี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

  • kwanta moonjaroen มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
คำสำคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, ความสุขในการทำงาน, ,

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท พี ที อี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เพื่อศึกษาความสุขในการทำงาน ของบุคลากรบริษัท พี ที อี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

            ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยคือ บุคลากรในบริษัท พี ที อี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จำนวน 104 คน วิธีการเก็บข้อมูลจะใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 79.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.6 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.9 สถานภาพส่วนใหญ่ คือ แต่งงานแล้ว คิดเป็นร้อยละ 58.7 ด้านระยะเวลาในการทำงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.3 บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับได้แก่ 1.ด้านความรับผิดชอบ และด้านการปกครองบังคับบัญชา 2.ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 3.ด้านความก้าวหน้า 4.ด้านสภาพการทำงาน 5.ด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านชีวิตส่วนตัว 6.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านสถานะของอาชีพ 7.ด้านลักษณะของงาน และด้านความมั่นคงในงาน 8.ด้านเงินเดือน และ 9.ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต และความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการทำงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ ได้ดังนี้ ลำดับที่ 1.ด้านความกระตือรือร้นในการทำงาน 2.ด้านความพึงพอใจในการทำงานงาน 3. ด้านความรื่นรมย์ในการทำงาน

บรรณานุกรม

กมลพร กัลยาณมิตร. (2559) แรงจูงใจ 2 ปัจจัย พลังสู่ความสำเร็จ. วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) .ปีที่6 ฉบับที่3 กันยายน-ธันวาคม 2559
กัณฐณัฏฐ์ ครุฑใจกล้า. (2556) ความสัมพนธ์ ระหว่างความสุขกับความผูกพันต่อ องค์กร ของพนักงานบริษัทส่งออกกล้วยไม้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จินดาวรรณ รามทอง.(2558) ความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ .(2556) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน การทำงานของพนักงาน บริษัท ขนส่งทางอากาศเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
ทรรศวรรณ ขาวพราย .(2560) ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ สังกัด
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์
บุญพิชชา จิตต์ภักดี. (2556) ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงาน และความ ตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ปพิชญา วะนะสุข. (2552) ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของตำรวจกองบังคับ การอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
พรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์ .(2556) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอบีบี จำกัด
ภัทรดนัย ฉลองบุญ ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ
ละไพร โอวาททัศนีย์ (2557) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์ พัฒนา เด็ก เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
วนิดา สุวรรณโณ. (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการองค์การ และความ พึง พอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา : คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค
วินัย เจียรวัฒนาวิทย์ ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย)
จำกัดและบริษัทในเครือ
สิรินทร แซ่ฉั่ว. (2553) ความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและ กลุ่มงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้งาน
สุมาลี ดวงกลาง. (2560) ความสุขในการทํางานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ
อรรถพร คงเขียว .(2554) ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ดี.อี.เอ็ม.คอนฟิแดนท์ จำกัด
ดร. อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์. (2561) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
เรณู สุขฤกษกิจ. (2554) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)
ปรางทิพย์ อภิชาชาญ .(2558) ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัดจังหวัดพิจิตร
เมธาพร ผังลักษณ์. (2559) ความสุขในการทํางานของครูในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงาน เขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เผยแพร่แล้ว
2021-01-02