การพัฒนาสู่ความทันสมัยกับโมเดลการพัฒนาแบบจีน

  • มุกรวี ฉิมพะเนาว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำสำคัญ: การพัฒนา, ความทันสมัย, โมเดลการพัฒนาแบบจีน

บทคัดย่อ

การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไปสู่ภาวะทันสมัย หลายประเทศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีการศึกษาแนวคิดเรื่องของการพัฒนาและเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงหลังสงครามเย็น ทฤษฎีความทันสมัยเป็นแนวคิดการพัฒนากระแสหลักที่ได้รับความนิยมในประเทศกำลังพัฒนาแถบตะวันตกโดยใช้สหรัฐอเมริกา ผู้นำโลกเสรีประชาธิปไตยเป็นต้นแบบของประเทศที่พัฒนาแล้วในขณะนั้น แต่แนวทางการพัฒนาตามทฤษฎีความทันสมัยนี้เป็นเพียงการตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจเท่านั้นและไม่เหมาะสมกับประเทศโลกที่สาม นักวิชาการฝั่งโลกตะวันออกจึงหาแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพและบริบททางสังคมที่เป็นอยู่ หนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคือ ประเทศจีน ที่รับเอาแนวคิดแบบตะวันตกมาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของตน เกิดเป็นโมเดลการพัฒนาแบบจีนที่มีลักษณะเฉพาะและสามารถพัฒนาประเทศให้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกและเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศ

บรรณานุกรม

Bryant, Coralie, and White, Louise G. (1982). Managing development in the third world.
Boulder, Colorado: Westview Press.
Chow, G.C. (2007). China’s Economic Transformation. 2nd edition. Oxford: Blackwell Publishing.
Engerman, D.C., & Others. (2003). Staging Growth: Modernization, Development and the Global Cold War. Amherst and Boston: University of Massachusetts Press.
Ersson, Svante, and Lane, Jan-Erik. (1996). Democracy and development: A statistical exploration. In Leftwich, Adrian, ed. Democracy and development: Theory and Practice. Cambridge: Polity Press.
Goulet, Denis. (1973). The cruel choice: A new concept in the theory of development. New York: Atheneum.
Population and Ethnic Groups. (2003). Retrieve July 31, 2020 from http://china.org.cn/english/eng-shuzi2003/index.htm
Seers, D. (1979). ‘The Meaning of Development, with a Postscript’, in D. Seers, E.W. Nafziger, D.C. O’Brien, and H. Bernstein (eds) Development Theory: Four Critical Studies, Frank Cass: London.
ข้อมูลทั่วไป สาธารณรัฐประชาชนจีน. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จาก
http://www.thaiembbeij.org/thaiembbeij/th/republic-of-china/overview-of-china/
จักรี ไชยพินิจ. (2557). ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาของวอลท์ วิทแมน รอสตาวกับบทบาทของประเทศมหาอำนาจ: ข้อถกเถียงเชิงปรัชญาสังคมศาสตร์. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 6(1), 237-273.
ณัฐพล ขันธไชย,พนิดา ชินสุวพลา, นิคม เจียรจินดา. (2561). ความมหัศจรรย์ของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน. วารสารเกษมบัณฑิต, 19 (พิเศษ), 161- 177.
ดำรง ฐานดี. (2538). รัฐกับการพัฒนาประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุษบา หินเธาว์. (2556). การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ทิพจุฑา รวบยอด. (ม.ป.ป.). เปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ กรณีศึกษาไทย จีน สิงคโปร์. กรุงเทพฯ: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
วิวัฒน์ชัย อัตถากร. (2544). เศรษฐกิจโลกกับอนาคตระบบทุนนิยมไทยในศตวรรษ 21. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 14(2), 33-49.
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์, กองภูมิภาคศึกษา. (2559). การปฏิรูปกองทัพจีน ปฏิกิริยาในภูมิภาคต่อสิ่งท้าทาย. เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงอาเซียน, (9), 1-2. สืบค้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จาก http://aseanwatch.org/wp-content/uploads/downloads/2016/09/SSC-ASEAN-Focus-Vol.9591.pdf
สุมิตร สุวรรณ. (2554). รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
สุรชัย ศิริไกร. (ม.ป.ป.). จีนในฐานะประเทศมหาอำนาจในศตวรรษที่ 21. สืบค้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จาก https://www.baanjomyut.com/library_2/chin/
สมภพ มานะรังสรรค์. (2546ก). ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน. ใน จีนมหาอำนาจในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิถีทรรศน์.
________________. (2546ข). บทบาททางเศรษฐกิจของจีนในศตวรรษที่ 21. ใน จีนมหาอำนาจในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิถีทรรศน์.
อักษรศรี พาณิชสาส์น. (2550). เศรษฐกิจประเทศในเอเชีย. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
___________________. (2562). The Rise of China จีน คิดใหญ่ มองไกล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
อาร์ม ตั้งนิรันดร. (2561). China 5.0: สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่และแผนการใหญ่ AI. กรุงเทพฯ: บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด.
เผยแพร่แล้ว
2021-01-02