การศึกษาผลของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนบน (แพร่ น่าน ลำพูนลำปาง)

การศึกษาผลของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนบน (แพร่ น่าน ลำพูนลำปาง)

  • ศิริขวัญ ปัญญาเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​ลำปาง
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเมืองรอง, นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนบน(แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง)มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนบน แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง ตลอดจน ศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวที่มีต่อนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนบน โดยการสัมภาษณ์และจัดประชุมระดมความคิดเห็น มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มผู้ประกอบการธุรกิจจําหน่ายสินค้าและของที่ระลึกผู้ประกอบการธุรกิจคมนาคมขนส่งผู้ประกอบการธุรกิจนันทนาการและธุรกิจเพื่อความบันเทิง ตลอดจน ตัวแทนผู้นำชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยได้ศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมของนโยบายที่มีต่อพื้นที่ และภาพรวมพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวได้เล็งเห็นถึงข้อดีในการส่งเสริมผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในทุกช่วงฤดูกาล ตลอดจน การผลักดันนำเอาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ มาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว

บรรณานุกรม

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2561). นโยบายการท่องเที่ยว, สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน2561, จาก https://www.mots.go.th/ewt_news.php?nid=5953&filena me=index
กรวรรณ สังขร. (2555). แหล่งท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวตลาดใหม่. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564). สืบค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2561, จาก https://www.mots.go.th/ more_news.php?cid=312
นิคม จารุมณี. (2544). การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงค์ พงศะบุตร. (2536). คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์. (พิมพ์ครั้งที่3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ราณี อิสิชัยกุล. (2557). การจัดการท่องเที่ยวเฉพาะทาง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร และธนวิทย์ บุตรอุดม. (2558).การประเมินโครงการฟ้าใสไร้มลพิษ สรรสร้างเศรษฐกิจชุมชน ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด ลำปาง. วารสารมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 3(2), 121-142.
เผยแพร่แล้ว
2021-01-02