การส่งเสริมภาวะผู้นำทางการเมืองของนักการเมือง ในจังหวัดนครราชสีมา

การส่งเสริมภาวะผู้นำทางการเมืองของนักการเมือง ในจังหวัดนครราชสีมา

  • พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
คำสำคัญ: การส่งเสริม, ผู้นำ, การเมือง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการส่งเสริมภาวะผู้นำของนักการเมืองในจังหวัดนครราชสีมา 2)  เพื่อนำเสนอแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้นำของนักการเมืองในจังหวัดนครราชสีมา  ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ นักการเมืองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประชาชนที่เป็นฐานเสียงของนักการเมือง นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ จำนวน 17 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 

  1. การส่งเสริมภาวะผู้นำของนักการเมืองในจังหวัดนครราชสีมา มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยท้องถิ่น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ การบริการสาธารณะให้ทั่วถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมชุมชน
  2. นำเสนอแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้นำของนักการเมืองในจังหวัดนครราชสีมา ด้านอำนาจ-อิทธิพลของผู้นำ ผู้นำสามารถทำให้คนอื่นไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้ หน้าที่ผู้นำต้องมีความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ ด้านพฤติกรรมของผู้นำ การเป็นผู้นำที่ดีต้องมีความพยายามความเพียร และการมีระเบียบวินัยต่อตนเอง มุ่งเน้นหนักในเรื่องความเป็นผู้นำการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะของผู้นำ ภาวะผู้นำมีความสามารถในการโน้มน้าวหรือจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับและยินดีปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ด้านสถานการณ์ของผู้นำ  ภาวะผู้นำและขีดความสามารถที่ทุกคนพึงมี เป็นพื้นฐานจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีมาก

บรรณานุกรม

ตินันท์ แดงสกล, “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
ธนสรร ธรรมสอน. “ภาวะผู้นำทางการเมืองของนายกเทศมนตรีในการบริหารเทศบาลตำบล ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน”. วารสารวิชาการและวิจัยมทร.ธัญบุรี. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2558) : 6.
นพ นรนารถ. “ธรรมาธิปไตยไม่มาจึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ”. ผู้จัดการรายวัน. (17 มีนาคม 2562): 6.
สำนักวิชาการและนำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาการสภาผู้แทนราษฎร. สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ : การเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารประเทศและประชาชน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557.
ลิขิต ธีรเวคิน. ความเป็นผู้นำทางการเมือง. [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://mgronline. com [11 มีนาคม 2563]
ลิขิต ธีรเวคิน. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2549.Thaiireorm, สำนักข่าวอิศรา, (23 พฤศจิกายน 2556): 2.
เผยแพร่แล้ว
2021-01-02