การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาในมิติคู่พัฒนา

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาในมิติคู่พัฒนา

  • ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำสำคัญ: มิติคู่พัฒนา, พัฒนาครู, วิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพื่อพัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาคู่พัฒนาระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ เพื่อประเมินผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาคู่พัฒนาระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ     และพัฒนาครูประถมศึกษาคู่พัฒนาระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัย             ศรีนครินทรวิโรฒ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาปีที่ 1-4  รวมทั้งสิ้น 100 คน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ด้านการดำรงชีวิต พบว่า    มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก และด้านทักษะอาชีพ พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก และมีความคิดเห็นว่า เรียนคณะศึกษาศาสตร์จบแล้วมีโอกาสได้งานทำ มีหน่วยงานพร้อมรับเข้าทำงานและสำคัญที่สุดหากเรียนจบจากสาขาวิชาการประถมศึกษาของสถานบันจะเป็นครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม

กมล สุดประเสริฐ. 2537. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน.กรุงเทพมหานคร: สำนักงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
เดโช สวนานนท์. 2512. ปทานุกรมจิตวิทยา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
ธนกร อินทขันตี. (2547). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี ตามนโยบายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภฏั กาญจนบุรี.
ภาวนา ใจประสาท. 2534. การศึกษาการดำรงชีวิตของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร. 2545. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: แนวคิดและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย.สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสวนจิตรลดา. 2551. โครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน. 2551. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562).
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562).
รัชนีบูลย์ ผิวสุวรรณ. 2542. การใช้ชีวิตในหอพักตามทัศนะของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
รสนันท์ อรรถพันธุ์. 2553. สภาพและปัญหาการบริหารของโรงเรียนคู่พัฒนาในกรุงเทพมหานคร.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณพร ฉัตรทอง. 2546. การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สำเนาว์ ขจรศิลป์. 2538. มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 2 : การพัฒนานักศึกษา. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
แสงเดือน แสงอุทัย. 2545. กลยุทธ์การบริหารที่พึ่งพากันแบบการผนึกกำลังเพื่อความร่วมมือของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต วิทยานิพนธ์. กศ.ม; มหาวิทยลัยศิลปากร.
อรุณรุ่ง บุญธนันตพงศ์. 2549. “ไม่ใช่เรื่องง่ายกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”.วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร 1(1): 19-26.
อดิศร พงษ์ศรี. 2564. การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญาตรี คณะพลศึกษา มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Raymond, L.C. 2006. Building social capital through the use of an appreciativeinquiry theoretical perspective in a school and university
Sandholtz, Judith Haymore. 2002. Inservice Training or Professional Development: Contrasting Opportunities in a School/University Partnership. Teaching and Teacher Education, October 30, 2002.
เผยแพร่แล้ว
2021-01-02