ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเชิงบูรณาการตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาพื้นที่สองตำบลในเขตทุ่นระเบิดของจังหวัดจันทบุรีและตราด

  • จำลอง แสนเสนาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คำสำคัญ: ศักยภาพชุมชน, การพัฒนาเชิงบูรณาการ, การจัดการทุ่นระเบิด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปัจจัยเชิงบริบทที่มีผลต่อศักยภาพของชุมชน ในเขตทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชาบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดช่วงการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิธีวิทยาที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นวิธีวิทยาเชิงคุณภาพแนวกรณีศึกษา โดยอาศัยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพ และการสังเกตการณ์ ข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่า ชุมชนยังไม่มีความสามารถในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด แต่มีศักยภาพทางด้านการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา การแสวงหาทางเลือกในการพัฒนา การพร้อมที่จะวางแผนการพัฒนา รวมถึงการติดตามและประเมินโครงการพัฒนา เนื่องจากชุมชนมีความพร้อมในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม ความคาดหวังที่จะประสานทุนทางเศรษฐกิจจากองค์กรภายนอกชุมชน การเห็นประโยชน์ร่วมกันของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ตลอดจนถึงการมีองค์กรกลางที่เป็นเวทีเครือข่ายในการขับเคลื่อน

บรรณานุกรม

วสุ ชนะรัตน์. “ภาพอนาคตและแนวโน้มของการบริหารจัดการทุ่นระเบิด”. ใน เอกสาร ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายสหวิทยาการ แห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคตะวันออก, วันที่ 16 ตุลาคม 2558, จังหวัดจันทบุรี, เอกสารอัดสำเนา.
วสุ ชนะรัตน์. สัมภาษณ์โดย พรทิวา อาชีวะ, มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี,
17 พฤษภาคม 2558.
วิบูลย์ ตรีกัน. การวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ, บัณฑิต วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2539.
เอกสารการประชุมสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลความเดือดร้อนจาก ภัยทุ่นระเบิด ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา (2554). 1 กันยายน 2554, กรุงเทพมหานคร, เอกสารอัดสำเนา.
เอกสารประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเติมเต็มความรู้ โครงการศึกษาการเตรียม ความพร้อม ด้านความรู้และผลกระทบที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี่ยน. 18 พฤษภาคม 2555, จังหวัดจันทบุรี, เอกสารอัดสำเนา.
เผยแพร่แล้ว
2021-01-12