ภาวะผู้นำ : จริยธรรมนักการเมืองไทยตามหลักพระพุทธศาสนา

ภาวะผู้นำ : จริยธรรมนักการเมืองไทยตามหลักพระพุทธศาสนา

  • อภิชา สุขจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, จริยธรรม, นักการเมือง

บทคัดย่อ

ปัญหาทางจริยธรรมของนักการเมืองเป็นปัญหาที่มีมามากกว่า ๘๐ ปี นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕เกิดการรัฐประหารหรือการยึดอำนาจซ้ำแล้วซ้ำอีก สาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือ เกิดจากตัวผู้ปกครองเอง หรือนักการเมืองที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม เกิดการคอรัปชั่น จนนำไปสู่การออกมาเรียกร้องของประชาชนจนเกิดความวุ่นวายในสังคม จนทำให้ประเทศชาติขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดแนวคิดเรื่องภาวะผู้นำ หรือคุณสมบัติของผู้ปกครอง หมายถึงความสามารถในการดูแล ปกป้อง คุ้มครองเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ผู้ปกครองหรือผู้นำเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดสรรมาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ให้เข้ามาทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวม นักการเมืองหรือ ผู้ปกครอง ถือเป็นตัวแทนของประชาชนในการเป็นกระบอกเสียงสะท้อนให้ผู้มีอำนาจทางการปกครองได้รับทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ ซึ่งนักการเมืองหรือผู้ปกครองที่ดีตามหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาสติปัญญาและยึดมั่นในหลักพุทธธรรม เพราะเมื่อผู้นำยึดมั่นในหลักการทางพระพุทธศาสนาแล้วนั้นประโยชน์ก็ย่อมที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

บรรณานุกรม

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.มนุษย์กับสังคม.โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.๒๕๕๐.
เฉลิมพล พลมุข.จริยธรรม ในนักการเมืองไทย. เรียกใช้เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ จากhttps://www.matichon.co.th/columnists/news_๑๙๓๔๖๑๘.).๒๕๖๓.
ประวิช รัตนเพียร. ประชาธิปไตย Diy Democracy ‘Do it yourself’. โรงพิมพ์ หยี่เฮง จำกัด. ๒๕๖๒.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๒๒. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๗.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ภาวะผู้นำ.พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ : สหธรรมิกการพิมพ์. ๒๕๔๖.
พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต).ปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก.สำนักพิมพ์ศยาม.๒๕๕๐.
พระภาวนาวิริยคุณ. รัฐศาสตร์เชิงพุทธ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป. ๒๕๔๗.
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส.พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๓. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๗.
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. กัลยาณมิตรธรรม : ภาวะผู้นำของกัลยาณมิตร.เรียกใช้เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ จาก https://www.posttoday.com/dhamma/๙๔๐๘๒. ๒๕๕๔.
มนตรี เจนวิทย์การ. จริยธรรมในวิชาชีพ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. ๒๕๔๖.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙.
รภัทร์ เสรีรังสรรค์. นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอรัปชั่นสภาพปัญหาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สายธาร. ๒๕๔๙.
สมบัติ จันทรวงศ์. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น : บทวิเคราะห์โสเกรติส. พิมพ์ครั้งที่ ๒. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๓๕.
เผยแพร่แล้ว
2021-01-02