รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

  • ว่าที่ร้อยโทวิเชษฐ หลุดพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางของไทย และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง โดยใช้การวิจัยเชิงปราณ และมีหน่วยวิเคราะห์เป็นระดับองค์การ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 200 ตัวอย่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัด ที่ ระดับความเชื่อมั่น 95 % (Yamane, 1973) โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละจังหวัด ดังนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 80 องค์การ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 40 องค์การ จังหวัดนนทบุรีจำนวน 40 องค์การ จังหวัดอ่างทองจำนวน 40 องค์การ และ จังหวัด สิงห์บุรีจำนวน 40 องค์การ  โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ใน 7 ประเด็น คือ ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหาร ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านความเป็นเจ้าภาพ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านการจัดการภาครัฐประกอบด้วย ด้านการนำองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การเน้นลูกค้าและการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้ การเน้นบุคลากร และด้านการเน้นปฏิบัติ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเพื่อนำไปสู่การกำหนดรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางต่อไป

            จากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางนั้นมีปัจจัยด้านต่างสัมพันธ์และส่งผลเชื่อมโยงต่อกันดังนี้ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมส่งผลต่อการจัดการภาครัฐด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้ ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการจัดการภาครัฐด้านการนำองค์กร การเน้นลูกค้าและการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้ การเน้นบุคลากร และด้านการเน้นปฏิบัติ ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารส่งผลต่อการจัดการภาครัฐด้านการเน้นบุคลากรที่ ปัจจัยด้านทรัพยากรส่งผลต่อการจัดการภาครัฐด้านการนำองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การเน้นลูกค้าและการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้ การเน้นบุคลากร และด้านการเน้นปฏิบัติ ปัจจัยด้านความเป็นเจ้าภาพส่งผลต่อการจัดการภาครัฐด้านการวางแผนกลยุทธ์และด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้ และปัจจัยด้านลักษณะบุคคลส่งผลต่อการจัดการภาครัฐด้านการนำองค์กร การวางแผนกลยุทธ์และการเน้นบุคลากร ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้นจากรูปแบบและความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆชี้ให้เห็นว่าในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางควรคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆดังกล่าวข้างต้นในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามบริบทของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางต่อไป

คำสำคัญ: รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางของไทย และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บรรณานุกรม

บรรณนานุกรม

หนังสือ
กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับ ที่2 (พ.ศ.2560-2564). กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
โกวิทย์ พวงงาม. (2550). การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
Joseph F. Hair, Jr., Tomas M., Hult Michigan, East LansingChristian Ringle., & GermanyMarko Sarstedt. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). USA: Sage
บทความ
Juan Plabo, Juan Ignacio, Pulido-Fernández, and Marcelino Sánchez-Rivero. (2013). Does Tourism Growth Influence Economic Development?. Journal of Travel Research, 54(2), 206-221.
Lahav, Tamar, Mansfeld, Yoel and Avraham, Eli. (2013). Factors Inducing National Media Coverage for Tourism in Rural versus Urban Areas: The Role of Public Relations. . Journal of Travel and Tourism Marketing, 30(4), 291-307.
Joseph F. Hair, Jr., Tomas M., Hult Michigan, East LansingChristian Ringle., & GermanyMarko Sarstedt. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). USA: Sage.
เผยแพร่แล้ว
2021-01-12