ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

  • ตระกูล จิตวัฒนากร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประจำปี 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย               ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า

  1. สภาพการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการกำหนดทิศทางมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการกำหนดกลยุทธ์ ด้านการประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการดำเนินกลยุทธ์ ด้านการประเมินผลและการควบคุม ตามลำดับ
  2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร พบว่า มีตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 3 ตัวแปรหลัก ได้แก่ ตัวแปร กลยุทธ์ สไตล์และบุคลากร
เผยแพร่แล้ว
2020-09-01